Tipărire
Categorie: Rumania en la prensa espanola
Accesări: 6075
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Ministerul AdministraÅ£iei şi Internelor va pune la dispozitie urmatorul document BULETIN INFORMATIV Nr. 647 din 11.10.2006 

 CondiÅ£ii de călătorie şi de rezidenţă ale cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene
- aplicabile cetăţenilor României începând cu 1 ianuarie 2007
-

Având în vedere necesitatea informării populaÅ£iei cu privire la condiÅ£iile de călătorie a

cetăţenilor români din momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, precum şi caurmare a solicit

ăţenilor români din momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, precum şi caurmare a solicitărilor reprezentanÅ£ilor mass-mediei formulate pe această temă, Ministerul

Administraţiei şi Internelor precizează următoarele:

ţiei şi Internelor precizează următoarele:

La data de 1 ianuarie 2007, România va deveni stat membru al Uniunii Europene, cu toate

drepturile
şi obligaÅ£iile ce îi revin conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005.

Cetăţenii români vor deveni astfel, începând cu 01.01.2007, cetăţeni ai Uniunii Europene, şivor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile

ăţenii români vor deveni astfel, începând cu 01.01.2007, cetăţeni ai Uniunii Europene, şivor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile şi libertăţile conferite de

tratatele de bază ale Uniunii Europene.

ă ale Uniunii Europene.Dreptul de liberă circulaÅ£ie şi şedere este una dintre cele mai importante şi mai „vizibile” – pentru cetăţenii UE – realizări ale dreptului comunitar european. Dreptul unui cetăţean al

Uniunii de a se deplasa, din motive economice sau din alte motive, pe o perioadă scurtă, lungă

ă scurtă, lungăsau nelimitată de timp în alte state UE, este unic în lume. Nici o altă formă de cooperare

internaÅ£ională între state nu asigură, la ora actuală, un drept comparabil.Condi

Å£ională între state nu asigură, la ora actuală, un drept comparabil.CondiÅ£iile în care cetăţenii Uniunii şi familiile lor îşi pot exercita dreptul de liberă circulaÅ£ie şi

de a rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenţă permanentă şi restricţiiprivind dreptul de a circula liber

ţă permanentă şi restricţiiprivind dreptul de a circula liber şi de a rezida pe teritoriile statelor membre, pe motive de politică publică, securitate publică şi sănătate publică, sunt reglementate de Directiva CE nr.

38/2004.

Dreptul de a circula liber pe teritoriul unui stat membru - art. 4-5 din Directiva CE nr. 38/2004)

ToÅ£i cetăţenii Uniunii, deci şi cetăţenii români, pot ieşi de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii în baza cărÅ£ii de identitate sau paşaportului, valabil, care atestă naÅ£ionalitatea acestora (în acest moment, circulaÅ£ia pe baza cărÅ£ii de identitate nu este posibilă, pentru cetăţenii români, pentru că documentul românesc de identitate nu prezintă suficiente elemente de securitate).

Membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii, membrii care nu au cetăţenia unui stat membru, pot ieşi de pe teritoriul unui stat membru pentru a călători pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii în baza unui paşaport valabil.
Dar, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru, membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii, membrii care nu au cetăţenia unui stat membru, trebuie să aibă asupra lor fie o viză de şedere pe termen scurt, fie un permis de rezidenţă.
Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe teritoriul lor, cu îndeplinirea condiÅ£iilor menÅ£ionate, să se înregistreze într-o perioadă de timp rezonabilă şi nediscriminatorie.

          Cetăţenii Uniunii, aşadar şi cetăţenii români, au dreptul de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadă de până la 3 luni, fără nici o condiÅ£ionare sau formalităţi, alta decât a deÅ£ine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii care călătoresc împreună acesta, membri care nu au cetăţenia unui stat membru, pot rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de până la 3 luni doar în baza unui paşaport valabil.

          Cetăţenii Uniunii, aşadar şi cetăţenii români, au dreptul de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadă de până la 3 luni, fără nici o condiÅ£ionare sau formalităţi, alta decât a deÅ£ine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil.

Membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii care călătoresc împreună acesta, membri care nu au cetăţenia unui stat membru, pot rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de până la 3 luni doar în baza unui paşaport valabil.

 

 

            Un cetăţean al Uniunii, deci şi un cetăţean român, poate rezida pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe teritoriul unui alt stat membru, dacă îndeplineşte una din următoarele condiÅ£ii:

a) fie este angajat ca lucrător, fie este liber profesionist;

b) are suficiente resurse şi asigurare medicală, astfel încât acesta să nu devină o povară pentru serviciile sociale ale ţării în care doreşte să rezideze (nu este stabilit un cuantum minim, dar se vor lua în considerare situaÅ£ia personală a cetăţeanului în cauză);

c) fie este angrenat într-o instruire vocaÅ£ională sau este student şi are o asigurare medicală şi asigură autorităţile naÅ£ionale ale statului în care vrea să rezideze, printr-o declaraÅ£ie sau prin mijloace echivalente, că nu va deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului în cauză;

d) este un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii, chiar dacă nu are cetăţenia unui stat membru, şi călătoreşte împreună cu acesta, cu îndeplinirea uneia din
condiţiile prevăzute la punctele a)-c).


Cetăţenilor Uniunii nu li se cere să aibă permise de rezidenţă.

Totuşi, statele membre pot cere ca cetăţenii unui stat membru al Uniunii să se înregistreze la autorităţile competente într-o perioadă care nu poate fi mai mică de 3 luni de la data intrării pe teritoriul statului pe care vor să rezideze pentru o perioadă mai mare de 3 luni.


Certificatul de înregistrare va fi eliberat în urma prezentării:
- unei cărţi de identitate sau a unui paşaport valabil;
- unei declaraÅ£ii a cetăţeanului în cauză prin care menÅ£ionează că îndeplineşte condiÅ£iile necesare de a rezida pe o perioadă mai mare de 3 luni, sau prin orice
dovadă;
- unei dovezi privind legătura de rudenie sau de relaÅ£ie durabilă,, în cazul membrilor de familie al unui cetăţean al Uniunii, membrii care sunt la rândul lor cetăţeni ai Uniunii

Membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii, membrii care nu sunt cetăţeni ai Uniunii, trebuie să obţină un permis de rezidenţă, dacă vor să rezideze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii pentru o perioadă mai mare de 3 luni.
Termenul limită până la care poate fi depusă cererea de obÅ£inere a unui permis de rezidenţă nu poate fi mai mic de 3 luni de la data intrării pe teritoriul pe care persoana în cauză doreşte să rezideze.

Permisul de rezidenţă pentru aceste persoană se va numi „Permis de rezidenţă al unui membru de familie al unui cetăţean al Uniunii” şi va fi eliberat în maxim 6 luni de la data depunerii cererii.
Pentru eliberarea permisului de rezidenţă, membrul de familie în cauză trebuie să îndeplinească aceleaşi condiÅ£ii ca cele pentru eliberare certificatului de înregistrare, cu singura deosebire că la prima condiÅ£ie trebuie să prezinte doar un paşaport valabil.

Valabilitatea permisului de rezidenţă este de maxim 5 ani de la data eliberării, în funcÅ£ie de perioada solicitată de rezidenţă.
Valabilitatea permisului de rezidenţă nu va fi afectată dacă absenÅ£a de pe teritoriul statului pentru care s-a obÅ£inut permis de rezidenţă se axează în următoarele limite:
- nu depăşeşte 6 luni într-un an de zile;
- mai mult de 6 luni într-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar;
- mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive importante precum sarcină şi naşterea unui copil, boală gravă, studii sau instruire vocaÅ£ională, sau mutarea în
interesul serviciului în alt stat membru sau într-o Å£ară terţă.

Decesul unui cetăţean al Uniunii, plecarea sa din Å£ara gazdă, divorÅ£ul, anularea căsătoriei sau terminarea parteneriatului înregistrat nu afectează dreptul unui membru al familiei, indiferent dacă este sau nu cetăţean al unui stat membru al Uniunii, să continue să rezideze pe teritoriul statului membru în cauză, cu îndeplinirea aceloraşi condiÅ£ii solicitate unui cetăţean al Uniunii
de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii (lit. a)-d) de mai sus).

Copiii cetăţeanului aflat într-o astfel de situaÅ£ie pot continua să rezideze pe teritoriul statului în cauză
dacă sunt înregistraÅ£i la o instituÅ£ie de învăţământ, până la completarea studiilor.

Pentru fiecare caz în parte, pentru membrii familiei care nu au cetăţenia Uniunii se mai solicită anumite condiÅ£ii:

- în cazul în care cetăţeanul în cauză a decedat sau a plecat din Å£ara respectivă, membrul de familie al acestuia trebuie să fi rezidat pe teritoriul statului respectiv cel puÅ£in un an înainte de decesul cetăţeanului Uniunii, în calitate de membru al familiei cetăţeanului Uniunii în cauză;

- în cazul divorÅ£ului, anulării căsătoriei sau terminării parteneriatului înregistrat, se întâlnesc următoarele situaÅ£ii:
- căsătoria sau parteneriatul înregistrat a durat cel puÅ£in 3 ani, dar cel puÅ£in un an pe teritoriul statului membru gazdă;
- în caz de circumstanÅ£e dificile, precum violenţă domestică în timpul căsătoriei sau parteneriatului înregistrat, partenerul poate continua să rezideze;
- în cazul în care s-a stabilit dreptul de acces la copilul minor, rezultat în urma relaÅ£iei, şi curtea a stabilit că accesul trebuie să se facă pe teritoriul în cauză, partenerul respectiv, care nu are cetăţenia unui stat membru, căruia i s-a atribuit acest drept, poate avea acces nelimitat în vederea îndeplinirii acestui scop.

            Un cetăţean al Uniunii, deci şi un cetăţean român, poate rezida pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe teritoriul unui alt stat membru, dacă îndeplineşte una din următoarele condiÅ£ii:

a) fie este angajat ca lucrător, fie este liber profesionist;

b) are suficiente resurse şi asigurare medicală, astfel încât acesta să nu devină o povară pentru serviciile sociale ale ţării în care doreşte să rezideze (nu este stabilit un cuantum minim, dar se vor lua în considerare situaÅ£ia personală a cetăţeanului în cauză);

c) fie este angrenat într-o instruire vocaÅ£ională sau este student şi are o asigurare medicală şi asigură autorităţile naÅ£ionale ale statului în care vrea să rezideze, printr-o declaraÅ£ie sau prin mijloace echivalente, că nu va deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului în cauză;

d) este un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii, chiar dacă nu are cetăţenia unui stat membru, şi călătoreşte împreună cu acesta, cu îndeplinirea uneia din
condiţiile prevăzute la punctele a)-c).


Cetăţenilor Uniunii nu li se cere să aibă permise de rezidenţă.

Totuşi, statele membre pot cere ca cetăţenii unui stat membru al Uniunii să se înregistreze la autorităţile competente într-o perioadă care nu poate fi mai mică de 3 luni de la data intrării pe teritoriul statului pe care vor să rezideze pentru o perioadă mai mare de 3 luni.


Certificatul de înregistrare va fi eliberat în urma prezentării:
- unei cărţi de identitate sau a unui paşaport valabil;
- unei declaraÅ£ii a cetăţeanului în cauză prin care menÅ£ionează că îndeplineşte condiÅ£iile necesare de a rezida pe o perioadă mai mare de 3 luni, sau prin orice
dovadă;
- unei dovezi privind legătura de rudenie sau de relaÅ£ie durabilă,, în cazul membrilor de familie al unui cetăţean al Uniunii, membrii care sunt la rândul lor cetăţeni ai Uniunii

Membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii, membrii care nu sunt cetăţeni ai Uniunii, trebuie să obţină un permis de rezidenţă, dacă vor să rezideze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii pentru o perioadă mai mare de 3 luni.
Termenul limită până la care poate fi depusă cererea de obÅ£inere a unui permis de rezidenţă nu poate fi mai mic de 3 luni de la data intrării pe teritoriul pe care persoana în cauză doreşte să rezideze.

Permisul de rezidenţă pentru aceste persoană se va numi „Permis de rezidenţă al unui membru de familie al unui cetăţean al Uniunii” şi va fi eliberat în maxim 6 luni de la data depunerii cererii.
Pentru eliberarea permisului de rezidenţă, membrul de familie în cauză trebuie să îndeplinească aceleaşi condiÅ£ii ca cele pentru eliberare certificatului de înregistrare, cu singura deosebire că la prima condiÅ£ie trebuie să prezinte doar un paşaport valabil.

Valabilitatea permisului de rezidenţă este de maxim 5 ani de la data eliberării, în funcÅ£ie de perioada solicitată de rezidenţă.
Valabilitatea permisului de rezidenţă nu va fi afectată dacă absenÅ£a de pe teritoriul statului pentru care s-a obÅ£inut permis de rezidenţă se axează în următoarele limite:
- nu depăşeşte 6 luni într-un an de zile;
- mai mult de 6 luni într-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar;
- mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive importante precum sarcină şi naşterea unui copil, boală gravă, studii sau instruire vocaÅ£ională, sau mutarea în
interesul serviciului în alt stat membru sau într-o Å£ară terţă.

Decesul unui cetăţean al Uniunii, plecarea sa din Å£ara gazdă, divorÅ£ul, anularea căsătoriei sau terminarea parteneriatului înregistrat nu afectează dreptul unui membru al familiei, indiferent dacă este sau nu cetăţean al unui stat membru al Uniunii, să continue să rezideze pe teritoriul statului membru în cauză, cu îndeplinirea aceloraşi condiÅ£ii solicitate unui cetăţean al Uniunii
de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii (lit. a)-d) de mai sus).

Copiii cetăţeanului aflat într-o astfel de situaÅ£ie pot continua să rezideze pe teritoriul statului în cauză
dacă sunt înregistraÅ£i la o instituÅ£ie de învăţământ, până la completarea studiilor.

Pentru fiecare caz în parte, pentru membrii familiei care nu au cetăţenia Uniunii se mai solicită anumite condiÅ£ii:

- în cazul în care cetăţeanul în cauză a decedat sau a plecat din Å£ara respectivă, membrul de familie al acestuia trebuie să fi rezidat pe teritoriul statului respectiv cel puÅ£in un an înainte de decesul cetăţeanului Uniunii, în calitate de membru al familiei cetăţeanului Uniunii în cauză;

- în cazul divorÅ£ului, anulării căsătoriei sau terminării parteneriatului înregistrat, se întâlnesc următoarele situaÅ£ii:
- căsătoria sau parteneriatul înregistrat a durat cel puÅ£in 3 ani, dar cel puÅ£in un an pe teritoriul statului membru gazdă;
- în caz de circumstanÅ£e dificile, precum violenţă domestică în timpul căsătoriei sau parteneriatului înregistrat, partenerul poate continua să rezideze;
- în cazul în care s-a stabilit dreptul de acces la copilul minor, rezultat în urma relaÅ£iei, şi curtea a stabilit că accesul trebuie să se facă pe teritoriul în cauză, partenerul respectiv, care nu are cetăţenia unui stat membru, căruia i s-a atribuit acest drept, poate avea acces nelimitat în vederea îndeplinirii acestui scop.

 

            Cetăţenii Uniunii obÅ£in dreptul de rezidenţă permanentă pe teritoriul statului membru gazdă după o perioadă de 5 ani de rezidenţă legală neîntreruptă, dovedind că nu s-a luat nici o decizia de expulzare împotriva lor.

Acest drept de rezidenţă nu este supusă nici unei condiţii.
Aceeaşi regulă se aplică şi membrilor de familie, care nu au cetăţenia Uniunii şi care au locuit cu un cetăţean al Uniunii timp de 5 ani.

Dreptul de rezidenţă permanentă este pierdut în cazul în care unei absenÅ£e de pe teritoriul statului membru gazdă de mai mult de 2 ani.

Permisele de rezidenţă permanente sunt valabile pe termen nedeterminat şi sunt reînnoite automat la fiecare 10 ani.

Acestea trebuie să fie eliberate în maxim 3 luni de la data depunerii cererii.

Cetăţenii pot folosi orice formă de evidenţă general acceptată de către statul membru gazdă pentru a-şi dovedi rezidenţa continuă.

         Cetăţenilor Uniunii sau membrilor lor de familie li se poate restricÅ£iona dreptul de liberă circulaÅ£ie şi de rezidenţă pe motive de politică publică, securitate publică sau sănătate publică, pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii.

Aceste decizii nu pot fi luate în niciun caz pe motive economice.

Măsurile care afectează libera circulaÅ£ie şi rezidenÅ£a trebuie să se bazeze pe conduita proprie a persoanei în cauză; condamnările penale anterioare nu justifică automat luarea acestor măsuri.

Această conduită trebuie să reprezinte o ameninÅ£are suficient de serioasă şi prezentă, care să afecteze interesele fundamentale ale statului în cauză.

Simplul fapt că documentele de intrare folosite de persoana în cauză au expirat nu constituie motive de expulzare.

În orice caz, înainte de luarea unei decizii de expulzare, statul membru trebuie să evalueze o serie de factori, precum perioada în care a rezidat persoana în cauză, vârsta, gradul de integrare şi situaÅ£ia familială pe teritoriul statului în cauză şi legăturile cu Å£ara de origine.

Doar în cazuri excepÅ£ionale, pentru considerente puternice de securitate publică, ordinele de
expulzare pot privi un cetăţean al Uniunii, dacă a rezidat pe teritoriul statului în cauză timp de 10 ani sau este minor.

Persoana care face obiectul unei decizii de refuz de intrare sau de rezidenţă pe teritoriul unui stat membru trebuie să fie notificată de această decizie.
Motivele deciziei trebuie să fie date şi persoana în cauză trebuie să fie informată de procedurile de atacare a acestei decizii.
Cu excepÅ£ia urgenÅ£elor, subiectului unei asemenea decizii trebuie să i se permită cel puÅ£in o lună pentru a părăsi teritoriul statului membru în cauză.

Ordinele de expulzare pe timpul vieţii nu pot fi eliberate sub nici un fel de condiţii. Persoanele vizate de ordinele de expulzare pot solicita să li se revizuiască situaţia după maxim 3 ani

 

--------

La data de 1 ianuarie 2007, România va deveni stat membru al Uniunii Europene, cu toate
drepturile şi obligaÅ£iile ce îi revin conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005.
Cetăţenii români vor deveni astfel, începând cu 01.01.2007, cetăţeni ai Uniunii Europene, şi
vor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile şi libertăţile conferite de
tratatele de bază ale Uniunii Europene.

Cetăţean al Uniunii: orice persoană care are cetăţenia unui stat membru
- Membru de familie: soÅ£ul; partenerul înregistrat, dacă legislaÅ£ia statului membru în cauză
tratează parteneriatul înregistrat echivalent cu căsătoria; descendenÅ£ii direcÅ£i care nu au
împlinit vârsta de 21 de ani sau cei care sunt dependenÅ£i şi cei ai soÅ£ului sau partenerului,
menţionaţi anterior; rudele directe dependente pe linie ascendentă şi cei ai soţului sau ai
partenerului.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
SERVICIUL COMUNICARE PUBLICĂ
Adresa: Str. Mihai Vodă nr.17, sector 5; Tel/ Fax : 310.30.72;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.mai.gov.ro/Documente/Prima%20Pagina/BI_conditii_de_calatorie_dupa_aderare_la_UE.pdf